STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Bestuursverslag en Jaarrekening 2022

Bestuursverslag 2022

Algemene gegevens
Naam en oprichting Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden;
opgericht in Eindhoven, op 8 februari 1957.
Kamer van Koophandel 41088664
Vestigingsplaats Eindhoven

Grondslag en doel
De stichting heeft ten doel: De bevordering van het kerkelijk leven in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zijn gelegen in de provincie Noord-Brabant en Limburg.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestond op 1 januari 2022 uit:
mevrouw H.H. de Haan-Verduyn, voorzitter
de heer N. La Rivière, secretaris
de heer H.J. Tiemens, penningmeester
de heer A. Branderhorst
de heer W. Roose
de heer T.P. Tempelaar

Bestuurs- en activiteitenverslag
Het bestuur heeft in 2022 3 maal vergaderd, op 22 februari, 10 mei en 23 augustus.
In de tussentijd heeft online beraad plaats gevonden over de jaarrekening.

Ook in dit verslagjaar richtte de inzamelingsactie zich op de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de beide provincies van ons werkgebied.
In 2022 zijn 10 subsidie-aanvragen door het bestuur beoordeeld waarna in alle gevallen een subsidie is toegekend, tot een totaal bedrag van € 16.250.

Sinds medio 2021 bestaat er een samenwerking met Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk in Utrecht op het gebied van subsidie-aanvragen tot en met het geven van advies tot steunverlening.
Deze samenwerking wordt 2 maal per jaar geëvalueerd in een bijeenkomst in Utrecht. In het verslagjaar vonden deze plaats op 30 juni en 13 december.
Het nadelig saldo over 2022 zal ten laste van de continuïteitsreserve gebracht worden.

Op 30 juni 2022 heeft het bestuur de jaarrekening van de stichting over het jaar 2021 vastgesteld, nadat deze door de controlecommissie was gecontroleerd en akkoord bevonden.

De jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 kunt u hier vinden. (deze verschijnt als pdf in een nieuw venster).

-----------------------------------------------------------